Çalışma Grupları

Lisans ve Sözleşmeler grubu

a. Telekomünikasyon hizmetlerinden hangilerinin imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin kapsamında yürütüleceğine ilişkin tespitlerin yapılması amacı ile görüş ve önerilerini ilgililere sunmak,
b. İşletmecilerin veya belli bir telekomünikasyon hizmetini yürütmek isteyenlerin, hangi hizmet türünün hangi yetkilendirme şekli ve şartları ile yapılacağının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,
c. Genel izin kapsamında yürütülecek her bir telekomünikasyon hizmeti veya hizmet grubu için şart ve ilkeler konusunda çalışmalar yapmak,
d. İşletmecilerin faaliyetlerinin görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartları konularında çalışmalar yapmak,
e. Kişisel telekomünikasyon tesisleri, kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları telekomünikasyon tesislerinin esaslarının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,
f. Roaming uygulanacak telekomünikasyon hizmetleri konusunda çalışmalar yapmak,

Sektorel Araştirma ve Stratejiler Çalışma Grubu

a. Yeni teknolojilerin kullanımını ve ar-ge' ye dayalı yerli üretim tetkik etmek.
b. Telekomünikasyon sektörü ile ilgili öngörülerde bulunmak ve politika geliştirmek.
c. Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri sektöründeki uluslar arası eğilimleri ve gelişmeleri takip etmek, kurul ve sektöre bu gelişmeler ile ilgili bilgi vermek, bu gelişmelerin Türk telekomünikasyon sektörüne adaptasyonuna ilişkin gerekli fizibilite çalışmalarını yapmak.
d. Teknolojik gelişmeleri uluslar arası Kurum ve kuruluşlar nezdinde izlemek, sektöre ilk elden duyurulmasını sağlamak.
e. Veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili düzenlemeleri yapmak, kişi özgürlüğünü kısıtlayıcı faaliyetlere karşı tedbirler ve işletmeci, abone, kullanıcı ve tüketicilerin bu husustaki şikayetlerini araştırmak.

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu

a. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin ve bu alanda ticari faaliyet içinde bulunanların tam bir rekabet ortamı içerisinde çalışmalarına ait bilgi edinmek ve değerlendirmek.
b. Telekomünikasyon sektöründe rekabete aykırı davranış, plan ve uygulamaları incelemek ve bu konularda her türlü bilgi ve dökümanı temin etmek,
c. Bir işletmecinin hukuki ve fiili bir tekel olduğunun veya ilgili hizmet veya coğrafi piyasada hakim konumda olup olmadığını tespit etmek,
d. Etkin piyasa gücüne sahip olan işletmecilerin belirlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ait araştırma ve değerlendirmeler yapmak.
e. Yaygın asgari hizmetlerin belirlenmesi, tanımlanmasını sağlamak; işletmeci ve kullanıcıların görüşlerini almak, yaygın asgari hizmetlerin coğrafi yayılım ve sosyal yayılımlarını tespit etmek,eksiklikleri belirlemek ve ilgililere önerilerde bulunmak,
f. Hangi tip yaygın asgari hizmetlerin hangi işletmeciler tarafından ve ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin önerilerini ilgililere sunmak.
g. Uluslar arası alanda yaygın asgari hizmet kavramındaki gelişme ve genişlemeleri takip etmek ve bunların Türk telekomünikasyon sektörüne uygunluğu konusunda çalışmalar yapmak.
h. Tüketici ihtiyaçlarının belirlenmesi ve menfaatlarinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
i. Veri gizliliği ve güvenliliği ile ilgili düzenlemeleri, kişi özgürlüğünü kısıtlayıcı faaliyetlere karşı tedbirleri, işletmeci, abone, kullanıcı ve tüketicilerin bu husustaki şikayetlerini araştırmak,
j. Telekomünikasyon hizmetlerinin sunumu ve altyapı işletiminde, ilgili hizmet kalitesine ilişkin olarak gerekli çalışmalar yapmak,
k. Telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesinde, özürlü yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç kesimlerin özel ihtiyaçlarını dikkate alınmasını sağlayıcı esasları tespit etmek,
l. Abone kullanıcılara ekonomik avantajlar ihtiva eden özel programlar sunulması konusunda çalışmalar yapmak,

ile görevlidir.

NOT: Bu sunumda ifade edilen görüşler tamamen yazarın düşüncesini ifade etmekte olup kesinlikle Telekomünikasyon Kurumunun görüşlerini ifade etmez ve Kurumu herhangi bir şekilde sorumluluk altına sokmaz.

Tarifeler Çalışma Grubu

a. Kullanıcılara ve diğer işletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ilişkin çalışmalar yapmak,
b. Tarifeleri incelemek, değerlendirmek,uygulamayı izlemek ve değerlendirmek,
c. Ara bağlantı sağlama yükümlülüğü olan işletmecilere ilişkin kriterler konusunda çalışmalar yapmak,
d. Ara bağlantı tarifelerini takip etmek ve değerlendirmek,
e. Standart referans ara bağlantı tarifelerinin, şebeke ara bağlantılarının ve roaming ile ilgili anlaşmaların telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve altyapının işletilmesinde serbest rekabeti engelleyici sonuçlara yol açmamaları için gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili mercilere aktarmak,
f. Telekomünikasyon hizmetlerinden ve alt yapısından yararlanacak kullanıcılara ve telekomünikasyon şebekeleri arasındaki ara bağlantılar bakımından diğer işletmecilere uygulanacak ücret tarifelerini ve anlaşma hükümlerini incelemek, değerlendirmek, uygulama usul ve esaslarını belirlemek, mevzuatın gerektirdiği durumlarda onaylamak ve bunların uygulanmasını izlemek,
g. Ücretlendirme ile ilgili gerekli gerekli çalışmalar yapmak,
h. Kullanıcılara ekonomik avantajlar ihtiva eden özel programlar sunulması konusunda ilkeler belirlemek ve çalışmalar yapmak.

Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Çalışma Grubu

a.Telekomünikasyon alanında kullanılacak her çeşit sistem ve cihazların imalat ve kullanımına esas teşkil eden performans standartlarını ve kullanıma uygunluğunu tespit etmek için çalışmalar yapmak.

b. Terminal cihazlarının PSTN' e ve diğer ana telekomünikasyon sistemlerine bağlanmasına ilişkin onay prosedürü konusunda araştırma ve çalışmalar yapmak.

c. Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve/veya telekomünikasyon alt yapısı tesis ve işletiminde ve bu hususlarda yapılacak düzenlemelerde uygulanacak minimum hizmet kalitesi standartlarını uluslar arası gelişmeleri takip etmek ve gelişen hizmet kalitesi standartlarını incelemek, ilgili işletmecilerin görüşlerini tespit ve değerlendirmek.

d. Kullanılan teçhizatın standartlara uygunluğunu tespit çalışmaları ve uygun olmayanların kaldırılması konusunda çalışmalar yapmak.

Uluslararasi İliskiler ve AB ile Koordinasyon Çalışma Grubu

a. Ülkemizin ITU, CEPT, IMO, ETSI, AB ve OECD gibi uluslar arası kuruluşlarla telekomünikasyon alanındaki ilişkilerine ait düşünce ve görüş hazırlamak, yardımcı olmak,
b. Türkiye'de düzenlenecek uluslar arası toplantıların organizasyonuna yardımcı olmak,
c. Telekomünikasyon ve telsiz haberleşmesi ile ilgili uluslar arası kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantılarda faaliyette bulunmak,
d. Telekomünikasyon ile ilgili uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ve bunların temsilcileri ile belirli aralıklarla istişarelerde bulunmak,
e. Telekomünikasyon alanında imzalanacak uluslar arası anlaşmalar konusunda ilgili kamu kurum, kuruluş ve birimlerine görüş bildirmek,
f. AB regülasyonları ile uyum çalışmaları konusunda çalışmalar yapmak,